چهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ،بسته بندی و فرآوری (ماشین آلات صنایع غذایی)
چهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ،بسته بندی و فرآوری (ماشین آلات صنایع غذایی)

چهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ،بسته بندی و فرآوری (ماشین آلات صنایع غذایی) 

محل برگزاری نمایشگاه  بین المللی شهر آفتاب 

زمان : 8 الی 11 شهریور ماه 1401