مبدل های حرارتی صفحه ای
مبدل های حرارتی صفحه ای

این مبدل ها در گستره وسیعی ، در بخش های حرارتی و برودتی و در ظرفیت های مختلف بکار می روند که می توان با تکمیل نمودن آنها توسط قطعات ابزار دقیق و کنترلرهای صنعتی و دستگاه های هوشمند با قابلیت تعدیل و حفظ پیوسته جریان محصولات تولید نمود.