مبدل های حرارتی لوله ای
مبدل های حرارتی لوله ای

این مبدل ها در بخش های حرارتی و برودتی محصولات غلیظ کاربرد وسیعی داشته که می توان توسط قطعات ابزار دقیق و کنترلرهای صنعتی دستگاه های هوشمند با قابلیت تعدیل و حفظ پیوسته جریان، محصولات مختلف تولید نمود .