پاستوریزاتور های لوله ای – Shell & Tube
پاستوریزاتور های لوله ای – Shell & Tube

این گروه تولیدات ، براساس استفاده از مبدل های حرارتی لوله ای کم فشار و پر فشار ، در سه گروه MTH ،HTH و UHT H طراحی و ساخته می گردد .